اعلام حمایت انجمن اقتصاد انرژی ایران از کنفرانس

تاریخ ثبت: 1403/02/31

 

نظر به سطح علمی این  کنفرانس معتبر و ارتباط گسترده زیرساختی و محوریت  کنفرانس با رشته های دانشگاهی بخصوص ارتباط رویداد با بخش های علمی مختلف، طی پیگیری های دبیرخانه کنفرانس انجمن اقتصاد انرژی ایران ، حمایت خود را از کنفرانس بین‌المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی‌های پاک ، اعلام نمود.